دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
کاربرد نقشه های پوششی کشور در محیط زیست

محمدعلی قاضی سعیدی

دوره 2، شماره 7 ، مرداد 1372، ، صفحه 30-34

چکیده
  حدود هفتاد زیستگاه حفاظت شده تحت مدیریت سازمان محیط زیست ایران قرار دارد. که از نظر اهمیت به چهار نوع پارک ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده تقسیم می­ گردند. کوچکترین منطقه به نام اثر طبیعی ملی سوسن چهل چراغ به مساحت 6/0 هکتار، و بزرگترین آن منطقه حفاظت شده و پناهگاه حیات وحش توران، به مساحت 1،900،000 هکتار می­ باشد. ...  بیشتر