دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
نظم و شکل گیری فضایی ناحیه ای - منطقه ای و سیر تحولات آن در جغرافیا

اصغر نظریان

دوره 2، شماره 6 ، بهمن 1371، ، صفحه 58-64

چکیده
  تحولات عمیقی که امروز در دیدگاه­ ها و مطالعات جغرافیایی به وجود آمده است، لزوم تجدید نظر در الگو، مدل های تجسم فضایی و روش­های مطالعات ناحیه ­ای - منطقه ­ای را ضروری ساخته است. سرعت روند تحولات در مفاهیم و اندیشه­ های جغرافیای ناحیه­ای - منطقه ­ای، آمایش و برنامه­ رزیی آن ایجاب می ­نماید که توزیع فضایی هر یک از عوامل تشکیلاتی، ...  بیشتر