دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
نقشه در مهندسی رزمی

محمد ستاری وفایی

دوره 1، شماره 4 ، اردیبهشت 1371، ، صفحه 6-8

چکیده
  اولین نقشه­ های جغرافیایی، نتیجه نیاز جهانگشایان و فرماندهان نظامی بود، که به منظور لشکرکشی و توسعه قلمرو نفوذ، سرزمینهای جدید را در می ­نوردیدند. نقشه بارزترین وسیله انتقال اطلاعات پایه، جهت هر نوع برنامه­ ریزی و تحرک نظامی است که هر یک از واحدهای به اقتضای مأموریتشان استفاده­ های مختلف از آن به عمل می ­آورند. مأموریت مهندسی ...  بیشتر