دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
برجسته بینی نقشه

هوشنگ پولکی

دوره 1، شماره 3 ، مرداد 1370، ، صفحه 62-64

چکیده
  بدون شک یکی از وظایف مهم نقشه توپوگرافی این است که طبیعیت را به طول واقعی و زنده نشان دهد. امروزه این امر به روش های گوناگون مانند سایه زدن منحنی میزان انجام می­ گیرد که در بعضی از موارد خیلی مشکل می­ باشد. البته این عمل دارای سرعت زیاد بوده ولی تا حدودی دارای این ضعف است که حالت برجسته بینی را به خوبی نشان نمی­ دهد. جهت به دست آوردن ...  بیشتر