دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
تحلیلی بر وضعیت فقر شهری (مطالعه موردی: شهر مهاباد)

منصور عزیزی؛ علی موحد؛ فرزانه ساسانپور؛ نعمت کرده

دوره 23، 90-1 ، تیر 1393، ، صفحه 60-69

چکیده
  مساله فقر، نه تنها یکی از مهمترین مسائل جهان، بلکه یکی از مهمترین مسائل و مشکلات داخلی کلیه جوامع، چه ثروتمند و چه فقیر می‌باشد. طبق آمارهای ارائه شده، جوامع فقیر آسیا، افریقا وامریکای لاتین که حدود 60 درصد جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند فقط در حدود 12 درصد درآمد جهان را  تصاحب کرده‌اند ولی باید توجه داشت که در خود جوامع ثروتمند هم مسأله ...  بیشتر

استفاده ازGIS روشى براى تحلیل ایمنى شهرى و طراحى محیطى

علی موحد (مترجم)

دوره 13، شماره 52 ، بهمن 1383، ، صفحه 50-52

چکیده
   در ژاپن جایى که زلزله به طور مکرر اتفاق مى‏ افتد، بررسى حوادث طبیعى در برنامه ریزى شهرى داراى اهمیت است. به هرحال، واضح است که شهرهاى ژاپن بدون ارائه هیچ تصویر روشنى از تعریف ایمنى شهرى بر پایه پژوهش هاى قبلى مرتبط با خطرات طبیعى به جز چند مورد طراحى نشده ‏اند. براى مردم ژاپن که از زلزله ‏هاى زیادى درسراسرتاریخ به ستوه آمده‏ ...  بیشتر