دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
مکان یابی اکوتوریسم به روش سایتیشن ( مطالعه موردی: استان کرمان)

محمدحسین رامشت؛ عذری دانشی مسکونی

دوره 23، 90-1 ، تیر 1393، ، صفحه 41-47

چکیده
  توریسم طبیعت که  اکوتوریسم نامیده می‌شود، نوعی از گردشگری است که طبیعت گردان بدون آسیب رسانی به طبیعت از مناظر طبیعی دیدن می‌کنند. ژئوتوریسم یا گردشگری زمین‌شناسی، یکی از رشته‌های وابسته به طبیعت‌گردی است که به معرفی پدیده‌های زمین‌شناسی به گردشگران، با حفظ هویت مکانی می‌پردازد و در آن شخص بازدید کننده به دنبال مشاهده جاذبه‌های ...  بیشتر