دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
کاربرد مطالعات آب و هواشناسى در تخمین آب مورد نیاز گیاهان زراعى (مطالعه موردى: منطقه تبریز)

سید حسین میرموسوی

دوره 19، شماره 73 ، اردیبهشت 1389، ، صفحه 74-77

چکیده
  یکى از مهم‏ ترین مشکلات موجود در زمینه فعالیت‏ هاى زراعى کمبود آب یا مسائل مربوط به منابع آب مى‏ باشد.در این زمینه تنها کشورهایى توانسته‏ اند براین مشکلات فائق آیند که از روش ‏هاى علمى، در تأمین آب مورد نیاز گیاهان زراعى استفاده نموده ‏اند. در این مطالعه سعى شده است تا کاربرد مطالعات آب و هواشناسى در تخمین آب مورد نیاز گیاهان ...  بیشتر