دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
ادغام تصاویرماهواره ای به روش FastIHS بااستفاده ازاطلاعات منحنی های پاسخ طیفی سنجنده

کوثر کبیری؛ سید باقر فاطمی

دوره 29، شماره 114 ، شهریور 1399، ، صفحه 7-20

https://doi.org/10.22131/sepehr.2020.44578

چکیده
  یکی از روش‌های ساده و معروف ادغام تصاویر ماهواره ای، روش IHS می‌باشد. بر طبق مطالعات گذشته، هنگامی‌که نسخه ­های مختلف روش‌ IHS روی تصاویر ماهواره‌ای با قدرت تفکیک مکانی بالا اجرا می‌گردد، اعوجاجات فراوانی به علت تفاوت منحنی پاسخ طیفی تصویر چند طیفی و تصویر پانکروماتیک به وجود می‌آید. در این تحقیق از اطلاعات مفید منحنی پاسخ طیفی ...  بیشتر