دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
تحلیلی بر شاخص های آمایش مرز در پیاده سازی و اجرای طرح های امنیتی مرز - مطالعه موردی: مرزهای شمالغرب کشور

حمید پناهی؛ داود امینی؛ علی اصانلو

دوره 30، شماره 119 ، آذر 1400، ، صفحه 141-158

https://doi.org/10.22131/sepehr.2021.247891

چکیده
  در مطالعات آمایش سرزمین، جغرافیا به‌عنوان بستر، نقش محوری در تحقق طرح‌ها و برنامه‌های مدون آمایشی ایفاء می‌کند. آمایش مناطق مرزی نوعی برنامه‌ریزی است که توسعة مرزها را با امنیت و دفاع عجین نموده و براساس ویژگی‌های جغرافیایی مناطق مرزی، با برقراری پیوند بین شاخص‌های توسعه و طرح‌های امنیتی، راه‌کارهایی برای توسعه پایدار مناطق ...  بیشتر