دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
تأثیر برنامه ریزی کاربری اراضی بر حمل و نقل شهری

ایمان قلندریان گل خطمی

دوره 23، شماره 89 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 102-105

چکیده
  عوامل مختلفی در نحوه استفاده کاربران از شیوه‌های مختلف حمل و نقلی دخیل می‌باشد. کاربری اراضی یکی از این عوامل تأثیرگذار می‌باشد. این مقاله به بررسی تاثیر فاکتورهای مختلف کاربری اراضی شهری (مانند تراکم، دسترسی منطقه ای، اتصالات خیابان‌ها، ترکیب کاربری‌ها، پیاده مداری) بر  رفتارهای سفر (مانند استفاده از خودرو شخصی، حمل و نقل بدون ...  بیشتر