دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
مدیریت محیط در فیروزآباد

ایران غازی؛ بابک اجتماعی

دوره 11، شماره 42 ، مرداد 1381، ، صفحه 44-46

چکیده
  فیروزآباد یکی از شهرهای استان فارس در جنوب ایران می­ باشد که در آن به مدیریت محیط کمتر توجه شده است. در این مقاله با استفاده از روش مطالعه سیستم های ار ضی عوامل موثر در ساختار سیمای کنونی سیستم های مزبور شناخته شده و نقش انسان در تخریب محیط و تشدید فرسایش و تغییر سیمای محیط فیروزآباد تعیین گشته است. در پایان پیشنهاداتی جهت بهبود روش ...  بیشتر