دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
معرفى و ارزیابى کیفى داده ‏هاى لیدار

احمد جواهری؛ علی محمد پور

دوره 18، شماره 69 ، اردیبهشت 1388، ، صفحه 24-27

چکیده
  امروزه سنجنده‏ هاى فعال و غیرفعال بسیارى به امر برداشت اطلاعات از اشیاء و عوارض مى‏ پردازند و اطلاعات مختلفى از اشیاء در طول موج ‏هاى مختلف و با قدرت تفکیک‏ هاى متفاوت تهیه مى‏ کنند. به صورت بالقوه هر کدام از این داده ‏ها مى‏ توانند به عنوان یکى از منابع تأمین مؤلفه ‏هاى سه گانه طیفى، بافتى، و هندسى (ساختارى) مورد استفاده ...  بیشتر

بررسى کیفیت پارامترهاى مشاهداتى IMU و تعیین مقدار دریفت آن

هادی باباپور؛ احمد جواهری؛ علی محمد پور

دوره 17، شماره 68 ، بهمن 1387، ، صفحه 41-44

چکیده
  باتوجه به تحریم‏ هاى موجود در خصوص بکارگیرى تکنولوژى‏ هاى جدید در زمینه فتوگرامترى و سنجش از دور و با عنایت به این که سازمان جغرافیایى داراى یکى از پیشرفته‏ ترین دوربین‏ هاى رقومى در عرصه جهانى مى‏ باشد، اهمیت بومى‏ سازى در عرصه تولید و خودکفایى بیش از پیش احساس مى‏ شود. نصب دوربین رقومى برروى هواپیما از جمله مشکلاتى بود ...  بیشتر