دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
شهرهای مدرن، پست مدرن، الکترونیک و دیدگاه انتقادی جغرافیدان

عطیه سادات صابری

دوره 21، شماره 83 ، آبان 1391، ، صفحه 94-96

چکیده
  مقاله «شهرهای مدرن، پست مدرن، الکترونیک و دیدگاه انتقادی جغرافیدان» سعی دارد به چالش ‌های خاص شهرهای مدرن، پست مدرن و الکترونیک از دیدگاه فضاهایی که ایجاد می ‌کند، بپردازد و به این نتیجه برسد که فضای مجازی شهر الکترونیک به مدد فضای واقعی شهر آمده و برای آن برنامه‌ ریزی می کند و ابعاد آن را در مقیاس و اندازه و نیاز به تمرکز و ...  بیشتر

گردشگرى در مناطق بیابانى ایران

عطیه سادات صابری

دوره 14، شماره 54 ، مرداد 1384، ، صفحه 51-54

چکیده
  فعالیت هاى تکتونیکى که سبب ایجاد دریاچه ‏هاى بسته در ایران شده است و وجود عامل مهم قرارگرفتن ایران در فشار زیاد جنب حاره ‏اى، دورى از دریاها و محصور بودن در ارتفاعات سبب فراوانى بیابان در ایران شده است. اینجا این سؤال مطرح است که چگونه مى‏ توان از این موقعیت جغرافیایى در گسترش صنعت گردشگرى در ایران استفاده کرد؟ برنامه ریزى هم زمان ...  بیشتر