دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
بررسی جایگاه روستاهای شهری در طرح های توسعه شهری (مطالعه موردی: طرح جامع تهران، تفصیلی و الگوی توسعه منطقه یک)

حسن افراخته؛ فرهاد عزیزپور؛ رقیه شمسی

دوره 22، شماره 87 ، آبان 1392، ، صفحه 103-112

چکیده
  شهرگرایی و تغییر شکل روستاهای اطراف شهرها از جمله مسائلی است که در دهه‌های اخیر نظام شهری کشورهای در حال توسعه از جمله ایران را تحت تأثیر قرار داده است. ادغام روستاهای حاشیه در بافت شهری، یکی از نمایان‌ترین تغییرات کالبدی در بافت شهر ایرانی، به ویژه از دهه 50 بوده است. در این میان، حوزه‌های روستایی تحت نفوذ مستقیم شهرهای بزرگ به ویژه ...  بیشتر

بررسى مشکلات کالبدى- کارکردى بخش مرکزى شهرهاى سنتى (خرم آباد)

حسن افراخته؛ اصغر عبدلی

دوره 19، شماره 76 ، بهمن 1389، ، صفحه 16-21

چکیده
  امروزه عوارض و ضایعات شهرنشینى شتابان و بى‏رویه و بدون برنامه و عدم مدیریت شهرى مناسب در برخى از شهرها به حدى رسیده که اصولاً شهرنشینى را به پدیده‏ اى نامطلوب و داراى ارزش منفى بدل ساخته است. گرایش به تمرکز بیشتر و قطبى شدن در سطوح بالاى جامعه شهرى و فاصله گرفتن سطوح بالا از پایین، گرایش به رشد بى محتوا به لحاظ عدم تناسب بین مقیاس ...  بیشتر

برنامه های توسعه و ضرورت بهسازی خانه های روستای

حسن افراخته

دوره 8، شماره 29 ، اردیبهشت 1378، ، صفحه 42-45

چکیده
  یکی از اهداف اساسی توسعه، تأمین نیازها و خواست ­هایی است که منجر به بهبود کیفیت زندگی و بهزیستی اجتماعی مردم می­ شود؛ و یکی از مهم ترین این نیازها، مسکن و محیط زیست مناسب است. برخورداری از مسکن مناسب حق مسلم اجتماعی افراد می­ باشد. مقاله حاضر با تکیه بر مطالعه موردی روستاهای پایکوهی غرب گیلان برآن است. که نشان دهد، مساکن بومی و ...  بیشتر