دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
تحلیل و پهنه بندی مخاطره سیل - مطالعه موردی: حوضه آبخیز طالقان

فرزانه ساسان پور؛ فاطمه محبی؛ امیرحسین کاظم

دوره 30، شماره 119 ، آذر 1400، ، صفحه 159-173

https://doi.org/10.22131/sepehr.2021.247892

چکیده
  سیل یکی از مخاطرات طبیعی است که هر ساله خسارات مالی و جانی فراوانی را به‌دنبال دارد. نقشه‌های پهنه‌بندی سیلاب،حاوی اطلاعات پایه و مهم در مطالعات طرح‌های عمرانی  دنیا می‌باشند و قبل از هر‌گونه سرمایه‌گذاری و یا اجرای طرح‌های توسعه، بررسی آن در دستور کار سازمان‌های ذی‌ربط قرار دارد. رودخانه طالقان طی سالیان متمادی با بروز سیلاب‌های ...  بیشتر

مدل سازی رشد شهری با استفاده از تصاویر ماهواره ای متوسط مقیاس و مبتنی بر روش خودکاره های سلولی (مطالعة موردی: شهر تهران)

امیرحسین کاظم؛ فرهاد حسینعلی؛ علی اصغر آل شیخ

دوره 24، شماره 94 ، شهریور 1394، ، صفحه 45-58

https://doi.org/10.22131/sepehr.2015.14476

چکیده
  مد‌ل‌سازی رشد‌ شهری و تغییرات صورت گرفته د‌ر کاربری اراضی جزء جد‌ایی‌ناپذیری از برنامه‌ریزی برای توسعه پاید‌ارند‌. تحقیق حاضر نیز د‌ر نظر د‌ارد‌ رشد‌ و توسعه شهری را برای کلان شهر تهران از بعد‌ زمانی و توزیع مکانی، مد‌ل سازی نماید‌. بد‌ین منظور ابتد‌ا با استفاد‌ه از تصاویر سری زمانی ماهواره لند‌ست، نقشه‌های کاربری اراضی ...  بیشتر