دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
مفهوم آستانه ها در ژئومورفولوژی

محمدمهدی حسین زاده؛ سعید رحیمی هرآبادی

دوره 22، شماره 87 ، آبان 1392، ، صفحه 77-80

چکیده
  یکی از موضوعات محوری در مطالعات ژئومورفولوژیک، بررسی چگونگی روند تغییرات در اشکال سطح زمین است. امروزه ماهیت مطالعات ژئومورفولوژی را تبیین و تحلیل فرم و فرایندهای ژئومورفیک موجود در سطح زمین تشکیل می‌دهد. این موضوع حاکی از حاکمیت دیدگاه سیستمی بر این علم است. در دیدگاه سیستمی تحلیل‌های ژئومورفیک براساس رابطه‌ی میان فرم و فرایند ...  بیشتر

روش هاى مطالعه دیرینه سیلاب در ژئومورفولوژى رودخانه ‏اى

رضا اسماعیلی؛ محمدمهدی حسین زاده

دوره 18، شماره 71 ، آبان 1388، ، صفحه 77-80

چکیده
  استفاده از داده ‏هاى زمین‏ شناسى با توجه به پیشرفت هاى اخیر در هیدرولوژى دیرینه سیلاب، به عنوان مکملى براى نگرش هاى هیدرولوژیکى متداول مورد نیاز است. به علت وجود ابهامات در استفاده صرف از آمار کاربردى در مطالعات سیل، استفاده از داده‏ هاى زمین‏ شناسى مانند رسوب ‏شناسى، چینه‏ نگارى و ترکیب آنها با علوم دیگر مانند ژئومورفولوژى ...  بیشتر