دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
نقش عوامل محیطی در سازمان فضایی سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: دهستان لواسان کوچک)

فرهاد عزیزپور؛ رقیه شمسی

دوره 23، شماره 89 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 106-112

چکیده
  در شکل‌گیری، استقرار وسازمانیابی سکونتگاه‌های روستایی عوامل محیط طبیعی - اکولوژیک، اجتماعی، اقتصادی، تاریخی و سیاسی تأثیرگذار هستند. مقاله حاضر بر این اساس، بدنبال تبیین اثرگذاری عوامل طبیعی (محیط طبیعی-اکولوژیک) برتحول پذیری سازمان فضایی 11 روستای دهستان لواسان کوچک است. روش تحقیق توصیفی -تحلیلی بوده و برای جمع آوری اطلاعات از ...  بیشتر

بررسی جایگاه روستاهای شهری در طرح های توسعه شهری (مطالعه موردی: طرح جامع تهران، تفصیلی و الگوی توسعه منطقه یک)

حسن افراخته؛ فرهاد عزیزپور؛ رقیه شمسی

دوره 22، شماره 87 ، آبان 1392، ، صفحه 103-112

چکیده
  شهرگرایی و تغییر شکل روستاهای اطراف شهرها از جمله مسائلی است که در دهه‌های اخیر نظام شهری کشورهای در حال توسعه از جمله ایران را تحت تأثیر قرار داده است. ادغام روستاهای حاشیه در بافت شهری، یکی از نمایان‌ترین تغییرات کالبدی در بافت شهر ایرانی، به ویژه از دهه 50 بوده است. در این میان، حوزه‌های روستایی تحت نفوذ مستقیم شهرهای بزرگ به ویژه ...  بیشتر

مدیریت آلودگی هوای شهرها و جایگاه قانونی شهرداری ها

حسین نجفی؛ رسول افضلی؛ حسین حاتمی نژاد؛ رقیه شمسی

دوره 22، شماره 85 ، اردیبهشت 1392، ، صفحه 59-78

چکیده
  امروزه یکی از مشکلات جدّی در محیط­ های شهری، آلودگی هوا است. پنج نوع از مواد آلوده کننده هوا  بیش از 90 درصد آلودگی هوا در محیط­ های شهری را تشکیل می ­دهند. مقایسه منابع ساکن و متحرک آلودگی هوا نشان می­ دهد که سهم منابع متحرک در ایجاد آلودگی به مراتب بیش از سایر بخش­ هاست. در زمینه مدیریت زیست محیطی و بالاخص مدیریت آلودگی هوا ...  بیشتر

بررسی کاربری اراضی شهر سعدآباد با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

احمد پوراحمد؛ حسین نجفی؛ رقیه شمسی؛ محمد فعلی

دوره 21، شماره 83 ، آبان 1391، ، صفحه 9-15

چکیده
  موضوع زمین و چگونگی استفاده از آن همواره موضوع و بستر اصلی برنامه‌ریزی شهری بوده و در حقیقت سرنوشت نهایی طرح توسعه شهری وچگونگی مداخله و نظارت بر نحوه استفاده از زمین را رقم می‌زند و همواره یکی از مسایل اجتماعی، اقتصادی و کالبدی در شهرنشینی معاصر را این مقوله تشکیل داده است. در مقاله حاضر به بررسی وضعیت کاربری اراضی شهر سعد آباد پرداخته ...  بیشتر