دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
ارائه یک رویکرد ترکیبی برپایه ی تئوری مجموعه ناهموار- درخت تصمیم در پایش تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تصاویر سنجنده ی TM (مطالعه موردی: شهرستان شوشتر)

حسنعلی فرجی سبکبار؛ سید حسن مطیعی لنگرودی؛ حسین نصیری

دوره 25، شماره 98 ، شهریور 1395، ، صفحه 141-155

https://doi.org/10.22131/sepehr.2016.22143

چکیده
  با پیشرفت علم و تکنولوژی، حجم زیادی از داده‌های فضایی و غیرفضایی در پایگاه داده‌های بزرگ ذخیره می‌شوند. تحلیل این داده‌ها به منظور تصمیم‌گیری نیاز به داده کاوی فضایی را بطور جدی برای کشف دانش ضروری می‌سازد. بکارگیری تصاویر ماهواره‌ای، تحلیل زمین آماری و انواع داده‌های فضایی در مطالعات پایش تغییرات کاربری اراضی ابزاری مفید و ...  بیشتر