دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
بررسی شرایط محیطی دیرینه کلوت های تخم مرغی شکل دشت لوت با استفاده از دانه سنجی

مهران مقصودی؛ عبدالحسین حاجی زاده؛ محمد علی نظام محله؛ زینب بیاتی صداقت

دوره 24، شماره 96 ، اسفند 1394، ، صفحه 51-64

https://doi.org/10.22131/sepehr.2016.18943

چکیده
  دشت لوت در جنوب شرقی کرمان و یکی از بیابان‌های بزرگ جهان می‌باشد که از گرم‌ترین نقاط دنیا است. دانه‌سنجی رسوبات می‌تواند نشان دهنده ویژگی‌های فرایند‌های پیشین و مورفولوژی اشکال ناهمواری باشد. کلوت‌های دشت لوت دارای مورفولوژی بسیار جالب توجه و منحصر به فردی در ایران و جهان می‌باشند که شناخت ارتباط بین خصوصیات دانه سنجی آنها با ...  بیشتر