دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
پایش مکانی خشکسالی کشاورزی از طریق سری های زمانی شاخص های NDVI و LST داده های MODIS (مطالعه موردی: استان مرکزی)

علی اکبر دماوندی؛ محمد رحیمی؛ محمدرضا یزدانی؛ علی اکبر نوروزی

دوره 25، شماره 99 ، آذر 1395، ، صفحه 115-126

https://doi.org/10.22131/sepehr.2016.23200

چکیده
  خشکسالی پدیده ای است طبیعی که تقریباً در تمامی اقالیم جهان رخ می‌دهد. اثرات این پدیده خزنده و آرام در مناطق خشک و نیمه خشک به دلیل بارندگی سالانه کمتر شان، بیشتر است. در تحقیق حاضر برای پایش مکانی خشکسالی، از سری‌های زمانی NDVIو LSTسنجنده MODISماهواره Terraدر ماه‌های فصول رشد (فروردین تا شهریور) سال‌های 1379 الی 1393 در استان مرکزی استفاده شد. ...  بیشتر

مطالعه بافت و آهک خاک با استفاده از داده ‏هاى‏ سنجنده LISS-III ماهواره IRS-P6 (مطالعه موردى: جنوب غربى استان لرستان، منطقه پل دختر)

مجید دانش؛ حسینعلی بهرامی؛ سید کاظم علوی پناه؛ علی اکبر نوروزی

دوره 17، شماره 67 ، آبان 1387، ، صفحه 26-34

چکیده
  از مهمترین ویژگى ‏هاى خاک، که در بسیارى از طرح‏ هاى کشاورزى و محیط زیستى مورد توجه قرار مى‏ گیرد، مى‏ توان بافت و آهک خاک را نام برد. امروزه با پیشرفت علم و ظهور فناورى سنجش از دور، امکان بهره‏ بردارى از این فناورى در علوم خاک نیز فراهم گردیده است. در این تحقیق، براى بررسى بافت و آهک خاک در منطقه پل دختر، از داده ‏هاى چهار طیفى ...  بیشتر