دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
روندیابی شاخص نرمال شده سلامت زیست محیطی مبتنی برداده های ماهواره ای از سال 2001 تا 2013 و ارتباط آن با کانون های گردوغبارغرب آسیا

محسن بختیاری؛ علی درویشی بلورانی؛ عطاءاله عبداللهی کاکرودی؛ کاظم رنگزن

دوره 27، شماره 106 ، شهریور 1397، ، صفحه 87-99

https://doi.org/10.22131/sepehr.2018.32334

چکیده
  سنجش از دور عرصه‌ی نوینی را در پایش و مدلسازی متغیرها و پارامترهای محیطی، در سطوحی متفاوت گشوده است به طوری که می‌تواند به عنوان یک زمینه‌ تحقیقاتی و عملیاتی مناسب برای پیش‌بینی و مقابله با اثرات مخرب بحران‌های زیست محیطی، قلمداد گردد. در این میان، قابلیت‌های سنجنده‌یMODIS به لحاظ ارائه محصولات متنوع جهت تخمین پارامترهای محیطی، ...  بیشتر

تخمین پتانسیل سقف های ساختمانی جهت استفاده ی سیستم های فتوولتائیک در مناطق شهری و توسعه ی آن در سیستم های اطلاعات جغرافیایی مبتنی بر وب - مطالعه موردی: منطقه 4 اهواز

کاظم رنگزن؛ نازنین قنبری؛ مصطفی کابلی زاده؛ پوریا مرادی

دوره 27، شماره 105 ، خرداد 1397، ، صفحه 97-114

https://doi.org/10.22131/sepehr.2018.31476

چکیده
  امروزهانرژی­هاینوبهرغمناشناختهماندن،بهسرعتدرحالگسترشونفوذهستندوغفلتازآنها،غیرقابلجبرانخواهدبود. خورشیدبه عنوانبزرگ­ترینمنبعانرژیجهانبهشمارمی­‌رودکهبه گونه‌­هایمختلفامکانبهره‌گیریازآنوجوددارد. در این مطالعه مدلسازی میزان دریافت تابش خورشید بر اساس موقعیت جغرافیایی و با بهره‌گیری از رویکردهای نوین مطالعاتی ...  بیشتر

ایجاد و توسعه پایگاه داده مکانی حیات وحش (مطالعه موردی: استان خوزستان)

زینب عبیداوی؛ کاظم رنگزن؛ مصطفی کابلی زاده؛ روح اله میرزایی

دوره 25، شماره 99 ، آذر 1395، ، صفحه 19-27

https://doi.org/10.22131/sepehr.2016.23193

چکیده
  مدیریت پایدار حیات وحش و زیستگاه‌های طبیعی برآیندی از مجموعه بررسی‌ها و مطالعات مکانی، کمی و کیفی مرتبط با جمعیت‌های حیات وحش و زیستگاه‌ها می‌باشد. امری که لزوم توجه به نگهداری صحیح از داده‌های موجود و ساماندهی آنها جهت افزایش عمر مفید این گونه داده‌ها به منظور جلوگیری از تکرار عملیات تهیه و جمع ‌آوری آن‌‌ها و به تبع آن ...  بیشتر