دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
مقایسه ی رویکردهای استخراج روابط توپولوژی سه بعدی در نسل های مختلف سیستم اطلاعات مکانی

سید محسن موسوی

دوره 26، شماره 103 ، آبان 1396، ، صفحه 17-28

https://doi.org/10.22131/sepehr.2017.28890

چکیده
  نسل جدیدی از سیستم اطلاعات مکانی (GIS)، نسل GIS فراگستر است که در این نسل قابلیت سرویس‌دهی به هر کاربر در هر مکان و زمانی داده می‌شود. با پیشرفت فناوری‌های جدید در اخذ اطلاعات سه‌بعدی از محیط تحولی در نسل‌های قدیم سیستم اطلاعات مکانی ایجاد شده است. یکی از موارد حائز اهمیت در نسل‌های مختلف سیستم اطلاعات مکانی، استخراج روابط مکانی است. ...  بیشتر