دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
توسعه ی یک سیستم شبیه سازی عامل- مبنا در عملیات امداد و نجات

نوید هوشنگی؛ علی اصغر آل شیخ

دوره 26، شماره 103 ، آبان 1396، ، صفحه 59-70

https://doi.org/10.22131/sepehr.2017.28893

چکیده
  مدلسازی عامل- مبنا (ABM)[1] رویکردی نوین جهت توسعه‌ی ابزارهای شبیه‌سازی برای پدیده‌های پیچیده در حوزه‌های مختلف از جمله بلایای طبیعی، مطالعات بیولوژیکی و شرایط امداد و نجات زلزله است. این مقاله یک سیستم شبیه‌سازی برای عملیات امداد و نجات با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی (GIS)،سیستمهای چندعاملی  (MAS)[2]ومفهـوم هماهنگ‌سازی برای انتساب ...  بیشتر