دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
بهینه سازی جایابی شبکه های سنسور بی سیم با استفاده از الگوریتم های بهینه سازی سراسری و مدل سنجش احتمالی

میثم ارگانی؛ فرید کریمی پور؛ فاطمه مافی

دوره 27، شماره 105 ، خرداد 1397، ، صفحه 5-21

https://doi.org/10.22131/sepehr.2018.31468

چکیده
  در سال های اخیر، شبکه­ های حسگر بیسیم[1] در کاربردهای متعددی مورد مطالعه قرار گرفته ­اند. یکی از مسائل مهم مورد مطالعه در این شبکه­ ها، جایابی[2]  بهینه حسگرها به منظور دستیابی به بیشینه­ ی مقدار پوشش[3]  است. از این رو، در اکثر تحقیقات برای رسیدن به پوشش حداکثر از الگوریتم­ های بهینه­ سازی استفاده شده است. در یک رده­ بندی ...  بیشتر