دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
تأثیرات ژئومورفولوژی محدوده تنگ براق بر مکانیابی و اجرای سد و نیروگاه ملاصدرا (در حال احداث بروی شاخه رودخانه کر در فارس)

شهاب قهرمانی

دوره 12، شماره 45 ، اردیبهشت 1382، ، صفحه 54-57

چکیده
  در این مقاله به بررسی نقش ژئومورفولوژی در مکانیابی و اجرای سد و نیروگاه ملاصدرا در محدوده تنگ براق بر روی سرشاخه رودخانه کر، پرداخته شده است. تعیین مکان نهایی اجرای این طرح و ساخت بدنه اصلی سد تحت تأثیر مستقیم بررسی ژئومورفولوژی محدوده مطالعاتی بوده است. تنگه بالادست به دلیل مورفولوژی مناسب کف و کوله های کناری آن در مقایسه با تنگه ...  بیشتر