دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
تلفیق سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS) و فرآیندهای تصمیم گیری چندمعیاره درمکان گزینی پارک های طبیعی- منطقه ای مطالعه موردی: استان مازندران

رضا لحمیان

دوره 27، شماره 108 ، اسفند 1397، ، صفحه 211-224

https://doi.org/10.22131/sepehr.2019.34632

چکیده
  مکان گزینی نواحی مستعد احداث پارک‌های طبیعی- منطقه‌ای،ازایده‌های مهم در مدیریت و توسعه مکان‌های جغرافیایی است. این امر نقش مهمی درحفاظت ازمنابع زیست ‌محیطی واقتصادی کشورهای جهان ایفامی‌کند؛به طوری که توسعه آن درهرکشوری نیازمندمدیریت وبرنامه‌ریزی مؤثردراین حوزه است. هدف ازپژوهش حاضر، شناسایی نواحی مستعداحداث پارک‌های طبیعی- ...  بیشتر