دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
ارزیابی و مقایسه روش های طبقه بندی نظارت شده جهت تهیه نقشه درجات شوری خاک با استفاده از تصاویر ماهواره ای سنتینل-2

محمد مهدی تقدسی؛ مهدی حسنلو؛ کامران افتخاری

دوره 28، شماره 110 ، شهریور 1398، ، صفحه 37-52

https://doi.org/10.22131/sepehr.2019.36608

چکیده
  شوری خاک یکی از عوامل گسترش بیابان­‌زایی و تخریب منابع زیست محیطی در مناطق خشک و نیمه خشک محسوب می­‌شود. با توجه به روند رو به گسترش شوری‌­زایی در طی سالیان اخیر و اهمیت حفظ منابع طبیعی، تعیین گستره نواحی تحت تأثیر این پدیده و شدت شوری در این مناطق از اهمیت ویژه­‌ای برخوردار است. استفاده از پتاسیل تصاویر ماهواره­‌ای با توان ...  بیشتر