دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
ارزیابی کارایی توابع کرنل ماشین بردار پشتیبان و عملگرهای فازی شئ گرا در برآورد سطح پوشش برف با استفاده ازداده های ماهوارهSentinel – 2B - مطالعه موردی: کوه آلمابلاغ

محمدقاسم ترکاشوند؛ مصطفی موسی پور

دوره 30، شماره 119 ، آذر 1400، ، صفحه 175-187

https://doi.org/10.22131/sepehr.2021.247893

چکیده
  برآورد دقیق سطح پوشش برف به ­عنوان یکی از عملیات محوری و اساسی در زمینه مدیریت منابع آب، به­ ویژه در مناطقی که بارش برف سهم زیادی در نزولات جوی دارد محسوب می­ شود. بنابراین پایش پیوسته سطوح پوشیده از برف، از نظر مطالعات اقلیمی، اکولوژیکی و هیدرولوژیکی اهمیت ویژه ­ای دارد. امروزه در روند مدیریت کارآمد منابع آبی، به­ کارگیری ...  بیشتر

بررسی و مقایسه الگوریتم های شئ گرا در استخراج پهنه های آبی با تصاویر ماهواره سنتینل

محمد حسین رضایی مقدم؛ کیوان محمدزاده؛ مجید پیشنماز احمدی

دوره 29، شماره 115 ، آذر 1399، ، صفحه 21-34

https://doi.org/10.22131/sepehr.2020.47878

چکیده
  منابع آبی در گذر ‌زمان و با افزایش جمعیت در حال کاهش می ‌باشد، لذا مدیریت این منابع بسیار ضروری است.  در مطالعه حاضر بخشی از رود آجی ‌چای بنا به شرایط خاص منطقه از نظر توپولوژی و محیط پیرامونی انتخاب و به ‌منظور استخراج پهنه ‌های آبی از دو روش نزدیک ‌ترین همسایگی و فازی شئ ‌گرا استفاده شد.  برای بهبود نتایج، نتایج حاصل از اعمال ...  بیشتر

استخراج نقشه کاربری اراضی با استفاده از مقایسه الگوریتم های مختلف طبقه بندی پیکسل پایه و شئ گرا؛ مطالعه موردی: شهر زنجان

صیاد اصغری سراسکانرود؛ بهروز خدابنده لو؛ احمد ناصری؛ علی مرادی

دوره 28، شماره 110 ، شهریور 1398، ، صفحه 195-208

https://doi.org/10.22131/sepehr.2019.36623

چکیده
  این پژوهش با هدف استخراج نقشه کاربری اراضی شهری، با استفاده از مقایسه الگوریتم‌های مختلف طبقه‌بندی پیکسل‌پایه و شئ‌گرا می‌باشد. در این راستا الگوریتم‎‌های طبقه‌بندی پیکسل‌پایه ماشین بردار پشتیبان، حداکثر احتمال، شبکه عصبی مصنوعی، حداقل فاصله از میانگین، سطوح موازی و فاصله ماهالانوی مورد استفاده قرار گرفتند. در ادامه به ...  بیشتر