دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
بررسی های توپوگرافی با به کارگیری سیستم تعیین موقعیت جهانی دیفرانسیل دو و سه فرکانسه در تل تخت پاسارگاد

کورش محمدخانی؛ سمانه نظیف

دوره 28، شماره 112 ، اسفند 1398، ، صفحه 93-107

https://doi.org/10.22131/sepehr.2020.38609

چکیده
  تمامی جزئیات عوارض و پدیده‌های سطح زمین، برروی نقشه‌های توپوگرافی، نمایش داده می‌شود. تهیه‌ی نقشه‌ی توپوگرافی یکی از مهم‌ترین فعالیت‌ها در بررسی‌های باستان‌شناسی است؛ اما بررسی‌های توپوگرافی فراتر از تهیه‌ی این نقشه‌هاست. در محوطه‌ی میراث جهانی پاسارگاد و در هیئت مشترک بررسی‌های باستان‌شناسی ایران - فرانسه، برای نخستین‌بار ...  بیشتر