دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
استخراج خودکار مناطق همگن کاذب( PIFs) به منظور تعیین تغییرات سنجش از دوری

بهزاد رایگانی

دوره 28، شماره 112 ، اسفند 1398، ، صفحه 151-166

https://doi.org/10.22131/sepehr.2020.38613

چکیده
  تعیین تغییرات به فرآیند شناسایی تفاوت‌ها در وضعیت یک شئ یا پدیده با مشاهده آن در زمان‌های مختلف گفته می‌شود. تعیین تغییرات سنجش از دوری کمیت یک پدیده را از تصاویر چند زمانه بررسی می‌کند و این روش معمولاً به کمک سنجنده‌های چندطیفی ماهواره‌ای صورت می‌پذیرد. درمطالعات تعیین تغییرات سنجش از دوری به یکی از مهم‌‌ترین سؤال‌های ...  بیشتر