دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
تهیه مدل رقومی زمین مناطق جنگلی با استفاده از داده های لایدار هوایی - مطالعه موردی: درود، لرستان

اصغر حسینی؛ زهرا عزیزی؛ سعید صادقیان

دوره 29، شماره 113 ، خرداد 1399، ، صفحه 159-167

https://doi.org/10.22131/sepehr.2020.40477

چکیده
  مدل رقومی زمین برای پردازش‌ اطلاعات مکانی یک مؤلفه اصلی محسوب می‌شود و در علوم زمین کاربردهای فراوانی دارد. برای تولید مدل رقومی زمین از داده‌های لایدار بایستی نقاطی که متعلق به عوارض غیرزمینی هستند از مجموعه داده‌ها حذف شوند و سپس با روشی مناسب اقدام به درون‌یابی نقاط زمینی شود تا مدل رقومی زمین بصورت یک شبکه رستر با ابعاد مناسب ...  بیشتر