دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
ارائه مدلFCD محلی جدید مبتنی بر آستانه گذاری محلی به منظور برآورد تاج پوشش جنگل در مناطق بزرگ

مسعود طایفی فیجانی؛ سعید آزادنژاد

دوره 29، شماره 114 ، شهریور 1399، ، صفحه 37-49

https://doi.org/10.22131/sepehr.2020.44580

چکیده
  مدل نگارگر انبوهی تاج‌پوشش جنگلی (FCD) یکی از روش­ های مرسوم سنجش از دوری در ارزیابی تراکم جنگل است. دو ضعف بزرگ این مدل عدم امکان پیاده­ سازی برای سنجنده ­های فاقد باند حرارتی و دقت مکانی پایین نتایج حاصل از آن در جنگل­ های جلگه­ ای بخصوص در محدوده های مطالعاتی بزرگ مقیاس می­ باشد. هدف اصلی این پژوهش گسترش و بهبود این مدل بر ...  بیشتر