دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
اطلاعات جغرافیایی
ارزیابی روند تغییرات دما، جزیره حرارتی و پوشش گیاهی ایام گرم سال در شهر یزد

فروغ محمدی راوری؛ احمد مزیدی؛ زهرا بهزادی شهربابک

دوره 32، شماره 125 ، خرداد 1402، ، صفحه 163-177

https://doi.org/10.22131/sepehr.2023.561806.2904

چکیده
  پدیده جزیره حرارتی شهری، از معمول‌ترین پدیده‌های شهری است که طیّ آن برخی از نقاط شهری به‌خصوص مرکز شهرها چند درجه از مناطق اطرافشان گرم‌تر می‌شوند. هدف این پژوهش، ارزیابی روند تغییرات دما، تغییرات جزیره حرارتی و پوشش گیاهی دوره گرم سال در شهر یزد می­ باشد. برای بررسی روند تغییرات دمای ماه های گرم سال، از اطلاعات دمایی ایستگاه ...  بیشتر

ارزیابی توابع مختلف TIMESAT در بازسازی روند فنولوژی پوشش گیاهی - مطالعه موردی: شهرستان خرم آباد

لیلا کرمی؛ سید محمد توکلی صبور؛ علی اصغر تراهی

دوره 31، شماره 122 ، شهریور 1401، ، صفحه 135-150

https://doi.org/10.22131/sepehr.2022.254786

چکیده
  مطالعه روند رشد پوشش گیاهی به‌طور ویژه‌ای برای تحقیقات محیط زیستی مهم است. برآورد پارامترهای فنولوژی پوشش گیاهی به داده‌های زمانی پیوسته NDVI در یک بازه زمانی نیاز دارد. ممکن است در برخی موارد رطوبت خاک، وجود ابر و ذرات معلق بر انرژی بازتابی از پوشش گیاهی اثر بگذارد و منجر به ایجاد تصاویری با داده‌های از دست رفته یا دارای خطا شود. در ...  بیشتر

بــررسی تغیـیـرات پـوشـش گیــاهـی ایــران با استـفاده از ســری های زمـانی NDVI سنـجنـده NOAA-AVHRR و تجـزیـه وتحـلیـل هـارمـونیـک ســری های زمـانی (HANTS)

حمیدرضا غفاریان مالمیری؛ هادی زارع خورمیزی

دوره 29، شماره 113 ، خرداد 1399، ، صفحه 141-158

https://doi.org/10.22131/sepehr.2020.40476

چکیده
  بررسی تغییرات پوشش‌هایگیاهی می‌تواند اطلاعات ارزشمندی را در مورد گرمایش جهانی،چرخه کربن، چرخه آب و تبادل انرژی به همراه داشته باشد. استفاده از سری‌های زمانی تصاویر ماهواره‌ای و روش‌های سنجش از دور اطلاعات زیادی را در مورد تغییرات و پویایی‌های پوشش‌های گیاهی به ما عرضه می‌دارند. هدف از پژوهش حاضر، تعیین تغییرات هر کدام از مؤلفه‌های ...  بیشتر

ارزیابی الگوریتم های مختلف ادغام تصاویر در تهیه نقشه شاخص های گیاهی

سارا نخعی نژادفرد؛ حمید غلامی؛ داوود اکبری؛ مت تلفر؛ مرضیه رضایی

دوره 28، شماره 112 ، اسفند 1398، ، صفحه 199-217

https://doi.org/10.22131/sepehr.2020.38616

چکیده
  استفاده از تصاویر با قدرت تفکیک مکانی بیش‌تر در مناطق وسیع همچون استان خراسان جنوبی، به دلیل پهنای کوچک ‌تر هر فریم تصویر لندست به همراه تفکیک زمانی بیش‌تر، امکان دسترسی به تصاویر همزمان جهت بررسی تغییرات کوتاه مدت همچون تغییرات پوشش گیاهی را با چالش همراه می‌کند. در پژوهش حاضر، به منظور دسترسی به اطلاعات طیفی همزمان پوشش گیاهی ...  بیشتر

بررسی حساسیت دو شاخص پوشش گیاهی NDVI و EVI به خشکسالی ها و ترسالی ها در مناطق خشک و نیمه خشک؛ مطالعه موردی: دشت سیستان ایران

فاطمه فیروزی؛ تقی طاوسی؛ پیمان محمودی

دوره 28، شماره 110 ، شهریور 1398، ، صفحه 163-179

https://doi.org/10.22131/sepehr.2019.36621

چکیده
  هدفی که این مطالعه در پی دست یافتن به آن است واکنش دو شاخص پوشش گیاهی NDVI و EVI به خشکسالی‌ها و ترسالی‌ها در یکی از دشت‌های خشک ایران یعنی دشت سیستان در شمال استان سیستان و بلوچستان است. برای بررسی حساسیت این دو شاخص به خشکسالی‌ها و ترسالی‌ها به دو پایگاه داده‌ای مختلف نیاز بود. اول پایگاه تصاویر  NDVI وEVI سنجنده مادیس ماهواره ترا برای ...  بیشتر

تحلیل اثر نوسان اطلس شمالی بر تغییرپذیری پوشش گیاهی ایران

محمد رضایی؛ الهام قاسمی فر؛ چنور محمدی

دوره 27، شماره 108 ، اسفند 1397، ، صفحه 151-164

https://doi.org/10.22131/sepehr.2019.34627

چکیده
  الگوهای جوّی بر تغییرات پوشش گیاهی مؤثرند. اندکی تغییر در عناصر اقلیمی منجر به واکنش سریع گیاه و تغییر در رشد آن می‌شود. هدف این مطالعه تحلیل ارتباط پوشش گیاهی ماه می (انبوه‌ترین ماه به لحاظ پوشش گیاهی) در ایران با الگوی پیوند از دور نوسان اطلس شمالی طی ماه‌های ژانویه تا می است. بدین منظور از داده‌های مقادیر پوشش گیاهی نرمال شده سنجنده ...  بیشتر

برآورد تغییرات جنگل براساس عوامل اقلیمی با استفاده ازتصاویر ماهواره ای

علی احمدآبادی؛ امان اله فتح نیا؛ سعید رجایی

دوره 26، شماره 102 ، شهریور 1396، ، صفحه 127-137

https://doi.org/10.22131/sepehr.2017.27462

چکیده
  پوشش گیاهی ارتباط زیادی با شرایط اقلیمی دارد. شناسایی تغییرپذیری فصلی رشد گیاه برای شناسایی پاسخ اکوسیستم‌ها به تغییر اقلیم در مقیاس‌های زمانی فصلی و بین سالیانه تعیین کننده است. برای ارائه مدل پیش‌بینی 7 عنصر آب و هوایی شامل بارش، دما و رطوبت‌نسبی (حداکثر، میانگین و حداقل) برای دوره 20 ساله (2006-1987) در 141 ایستگاه سینوپتیک و کلیماتولوژی ...  بیشتر

ارزیابی و پایش پوشش گیاهی مبتنی بر منطق فازی با استفاده از تصاویر ماهواره ای (مطالعه موردی: پارک ملی بمو - شیراز)

سحرناز شکوهی زادگان؛ حسن خسروی؛ حسین آذرنیوند؛ غلامرضا زهتابیان؛ بهزاد رایگانی

دوره 25، شماره 100 ، اسفند 1395، ، صفحه 157-166

https://doi.org/10.22131/sepehr.2017.24813

چکیده
  بیابان‌زاییپسازدوچالشتغییراقلیموکمبودآب‌شیرین،سومینچالشمهمجامعهجهانیدرقرنبیستویکم می‌‌باشد، کهبهعنوانیکیازبارزترینوجوهتخریبمحیط زیستوانهداممنابعطبیعیدرجهان مطرحگردیده است. این پدیدهباتأثیربرپوشش‌ گیاهی،آبوخاک، عامل جدّی تهدید کننده پارک‌های ملی در مناطق خشک و نیمه‌خشک از جمله ایران است.اقداماتاجرایی دررابطهباکنترلبیابان‌زاییبایدمتکیبرشناختوضعیتفعلیبیابانی ...  بیشتر

تهیه نقشه پوشش گیاهی و پایش تغییرات آن با استفاده از تکنیک های سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: شهرستان بهبهان)

فاطمه محمدیاری؛ حمیدرضا پورخباز؛ مرتضی توکلی؛ حسین اقدر

دوره 23، شماره 92 ، بهمن 1393، ، صفحه 23-34

https://doi.org/10.22131/sepehr.2015.13504

چکیده
  آگاهی از خصوصیات کمی و کیفی تغییرات در برنامه‌ریزی‌های محیطی، آمایش سرزمین و توسعه پایدار بسیار حائز اهمیت‌اند. درحالحاضراستفاده ازنقشه‌های پوشش گیاهی یکی ازارکان مهم درتولیداطلاعات جهت برنامه‌ریزی‌های کلان وخرد می‌باشد. در این پژوهش جهت نمایش تغییرات زمانی و مکانی پوشش گیاهی شهرستان بهبهان ازاطلاعات باندهای ماهواره لندست ...  بیشتر

بازیابی حرارت سطح و استخراج چشمه های آب گرم و سرد با استفاده از باند 6 سنجنده ETM+, TM (منطقه مورد مطالعه کردستان و اردبیل)

سعید خضری؛ جعفر ملکی

دوره 20، شماره 79 ، آبان 1390، ، صفحه 61-65

چکیده
   در این تحقیق به بررسی نحوة استخراج و شناسایی چشمه های آب گرم و سرد با استفاده از تصاویر حرارتی سنجندة TM  و +ETM پرداخته شده است. مراحل کار به این شکل است که پس از اخذ تصاویر سنجنده TM  و  +ETM در تاریخ های مختلف و انجام تصحیحات هندسی و رادیومتریک بر روی تصاویر، با استفاده از روابط موجود دمای سطحی (3) (LST ) برای تصاویر استخراج میگردد. ...  بیشتر

مطالعه بافت و آهک خاک با استفاده از داده ‏هاى‏ سنجنده LISS-III ماهواره IRS-P6 (مطالعه موردى: جنوب غربى استان لرستان، منطقه پل دختر)

مجید دانش؛ حسینعلی بهرامی؛ سید کاظم علوی پناه؛ علی اکبر نوروزی

دوره 17، شماره 67 ، آبان 1387، ، صفحه 26-34

چکیده
  از مهمترین ویژگى ‏هاى خاک، که در بسیارى از طرح‏ هاى کشاورزى و محیط زیستى مورد توجه قرار مى‏ گیرد، مى‏ توان بافت و آهک خاک را نام برد. امروزه با پیشرفت علم و ظهور فناورى سنجش از دور، امکان بهره‏ بردارى از این فناورى در علوم خاک نیز فراهم گردیده است. در این تحقیق، براى بررسى بافت و آهک خاک در منطقه پل دختر، از داده ‏هاى چهار طیفى ...  بیشتر