دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
جغرافیاى سیاسى جهان اسلام قسمت ششم عوامل توانمندساز براى دستیابى به وحدت بخش چهارم- ویژگی های جمعیتی جهان اسلام

سید یحیی رحیم صفوی

دوره 18، شماره 72 ، بهمن 1388، ، صفحه 11-13

چکیده
  جهان اسلام گستره وسیعى از ساحل غربى اقیانوس اطلس در آمریکاى جنوبى تا حد سواحل غربى اقیانوس آرام در قاره ‏ى آسیا را دربرگرفته است. وسعتى که بیش از 22 درصد از مجموع خشکى‏ هاى جهان را در برمى‏ گیرد و بخش ‏هاى وسیعى از دو قاره‏ ى آسیا و آفریقا و بخش‏ هاى کوچکى از قاره ‏ى اروپا و امریکا را شامل مى‏ شود. ظرفیت‏ هاى نهفته در فضاى ...  بیشتر