دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
حقوق اوقات فراغت در ایران - مطالعه موردی: تهران

رسول افضلی؛ زهرا کاتب ازگمی

دوره 21، شماره 84 ، اسفند 1391، ، صفحه 133-144

چکیده
  در هرجامعه ­ای استفاده از تفریح و اوقات فراغت، به عنوان یکی از حقوق مهم ملت تلقی می­ شود. باید برای همه افراد جامعه همزمان باشغل و درآمد کافی، امکان وتوان استفاده از اوقات فراغت وتفریح فراهم آید، و زمینه­ های لازم از نظر حقوقی وقانونی ایجاد شود، تا افراد جامعه بتوانند در فضایی مناسب به حق قانونی خود برسند. لذا جهت بررسی وضعیت اوقات ...  بیشتر