دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
ارزیابی محورهای بهینه توسعه شهرهای دالکی- وحدتیه با استفاده از روش های SAW،DematelوAHP

محسن پورخسروانی؛ سیده الهام موسوی

دوره 27، شماره 106 ، شهریور 1397، ، صفحه 201-212

https://doi.org/10.22131/sepehr.2018.32342

چکیده
  توزیع جغرافیایی مخاطرات طبیعی که به کشته شدن تعداد زیادی از مردم و ویرانی جوامع انسانی می‌انجامد بر مکان گزینی نامناسب نواحی و رشد بی‌برنامه منطبق می‌باشد. رشد بی‌رویه شهرها و خزش مناطق شهری بر بستر طبیعی بدون توجه به خطرات طبیعی لزوم توجه به شناخت شرایط ژئومورفیک منطقه، مخاطرات محیطی و برنامه‌ریزی شهری در تعیین حریم امن و پایدار ...  بیشتر

مخاطرات محیطی

محمدرضا ثروتی؛ فریبا آزاد؛ رضا منصوری

دوره 23، 90-1 ، تیر 1393، ، صفحه 94-105

چکیده
  یکی از موقعیت‌هایی که مورد توجه ژئومورفولوژیست‌های کاربردی می‌باشد، این ‌است که کدام‌یک از رویدادهای ژئومورفولوژیکی اثر مستقیمی بر روی انسان دارند. در این‌جا، بحث به مخاطرات ژئومورفولوژیکی محدود خواهد شد. مخاطرات زمانی روی می‌دهند که از آستانه پیشی بگیرند. بعضی از مخاطرات مانند تمام زمین‌لرزه‌ها، کاملاً طبیعی هستند، اما برخی ...  بیشتر