دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
ارزیابی و برآورد درجه روز و شاخص سازگاری دمایی جهت طراحی مسکن همساز با اقلیم (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک مهرآباد تهران)

سیدحسین میرموسوی؛ شهاب شفیعی؛ زهرا تقی زاده

دوره 23، شماره 89 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 81-87

چکیده
  تأثیر عناصر اقلیمی بر محیط‌‌های مسکونی یکی از موضوعات کاربردی آب و هوا شناسی است. در سال‌های اخیر به منظور هماهنگ سازی ساختمان‌‌ها و محیط‌‌های مسکونی با شرایط اقلیمی حاکم بر آن، به دلیل گرانی انرژی در جهان از اهمیت چشمگیری برخوردار بوده است. در این پژوهش از داده‌‌های ساعتی پارامترهای اقلیمی(رطوبت، حداقل دما، حداکثردماو ساعت ...  بیشتر