دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
تعیین شاخص های ایجاد شهر جدید با استفاده از روش AHP و ارزیابی میزان دستیابی به اهداف ایجاد شهرهای جدید - مطالعه موردی: شهر جدید پردیس

غلام غلامی؛ رحیم سرور؛ علی توکلان

دوره 31، شماره 122 ، شهریور 1401، ، صفحه 189-206

https://doi.org/10.22131/sepehr.2022.254789

چکیده
  سیاست ایجاد شهرهای جدید در ایران باهدف مهار رشد بی‌رویه جمعیت و کنترل مهاجرت به شهرهای بزرگ، از سال1364 تصویب شد. اهداف اصلی ایجاد شهرهای جدید، توزیع متناسب جمعیت در منطقه شهری موردنظر، تمرکززدایی از کلان‌شهر موردنظر، ارتقاء معیارهای زیستی و خدماتی، جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت زمین و مسکن می‌باشد. در این تحقیق به‌منظور تعیین ...  بیشتر

مکان یابى نوشهرها در ایران با تأکید بر بهارستان

سید اسکندر صیدائی؛ حسینعلی کاظمی

دوره 19، شماره 73 ، اردیبهشت 1389، ، صفحه 83-85

چکیده
  تجربه شهرهاى جدید درایران داراى سابقه طولانى است. شهرهایى همچون آبادان، شوشترنو، زاهدان، نوشهر و انواع شهرهاى صنعتى ازاین جمله ‏اند. راهبرد شهرهاى جدید در پى تصویب هیئت وزیران درسال 1365 آغاز گردید و مسئولیت ایجاد و احداث این شهرها به شرکت هاى عمران محول گردید. اما سیاست مکانیابى شهرهاى جدید در کشور ما از شرایط مطلوبى برخوردار نیست ...  بیشتر

مکان یابى شهر جدید سهند (ارزیابى نقاط قوت و ضعف مکان انتخابى)

مهدی قرخلو؛ یوسف اشرفی

دوره 18، شماره 69 ، اردیبهشت 1388، ، صفحه 28-36

چکیده
  مکان یابى شهرهاى جدید شامل مطالعات منطقه‏ اى، انتخاب اولیه چند مکان، تدوین معیارهاى انتخاب، بکارگیرى معیارها در مورد مکان هاى مختلف و انتخاب آلترناتیو برتر یعنى مکان مناسب‏ تر براى توسعه شهر جدید مى‏ باشد. این مکان یابى تأثیر مستقیمى در موفقیت یا عدم موفقیت شهرهاى جدید دارد و به دلیل این که مکان شهر در جذب جمعیت یا پذیرش آنها ...  بیشتر