دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
عوامل و موانع مؤثر در انگیزش همکارى زارعین بهره‏ بردار با ناظرین طرح خودکفایى گندم (مطالعه موردى: استان چهارمحال و بختیارى، دشت اردل)

سید رامین غفاری؛ محمد علی ترکی هرچگانی؛ معصومه ترکی هرچگانی

دوره 20، شماره 78 ، مرداد 1390، ، صفحه 16-21

چکیده
  هدف کلّى این مقاله بررسى و تحلیل برخى از عوامل و موانع اجتماعى- اقتصادى مؤثر در انگیزش همکارى زارعین بهره‏ بردار با ناظرین طرح خودکفایى گندم بوده است. تحقیق از نوع کاربردى و به روش پیمایشى با انتخاب یک نمونه تصادفى ساده بین 100نفر از زارعین بهره‏ بردار دشت اردل به انجام رسیده است. ابزار تحقیق پرسشنامه ‏اى بوده و روایى آن براساس نظر ...  بیشتر