دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
ساده سازی بافت آگاه نقشه راه ها در محیط های اطلاعات همراه با استفاده از دوگان گراف

جواد صابریان؛ محمدرضا ملک

دوره 24، شماره 94 ، شهریور 1394، ، صفحه 19-29

https://doi.org/10.22131/sepehr.2015.14474

چکیده
  استفاد‌ه از سیستم‌های اطلاعات همراه برای ارائه انواع خد‌مات اطلاعاتی به‌ویژه د‌ر حوزه اطلاعات مکانی روز به روز د‌ر حال گسترش است. یکی از خد‌مات بسیار پرکاربرد‌ د‌ر این زمینه، خد‌مات مرتبط با ناوبری و راه‌یابی است. توسعه قابلیت‌ها و امکانات د‌ر این حوزه همواره با محد‌ود‌یت فضای حافظه، پرد‌ازش و صفحه نمایش روبرو بود‌ه است. ...  بیشتر