دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
تحلیل رفتار و تأثیر پارامترهای طراحی شبکه فتوگرامتری پهپاد بر روی کیفیت بازسازی سه بعدی به روش شبیه سازی مونت­ کارلو

علی عرفان زاده؛ محمد سعادت سرشت

دوره 30، شماره 119 ، آذر 1400، ، صفحه 27-45

https://doi.org/10.22131/sepehr.2021.247874

چکیده
  آگاهی از رفتار و تأثیر پارامترهای طراحی شبکه فتوگرامتری پهپاد بر روی کیفیت بازسازی سه‌بعدی برای دستیابی به کیفیتی بهینه در بازسازی سه‌بعدی،  یکی از بخش‌­های مهم در اجرای یک پروژه فتوگرامتری پهپاد با توجه به شرایط و محدودیت‌های موجود می‌باشد. اما به‌دلیل پیچیدگی، زمان­بر بودن و هزینه بالای آن در واقعیت، هنوز تحقیق جامعی ...  بیشتر