دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
تحلیل و پهنه بندی مخاطره سیل - مطالعه موردی: حوضه آبخیز طالقان

فرزانه ساسان پور؛ فاطمه محبی؛ امیرحسین کاظم

دوره 30، شماره 119 ، آذر 1400، ، صفحه 159-173

https://doi.org/10.22131/sepehr.2021.247892

چکیده
  سیل یکی از مخاطرات طبیعی است که هر ساله خسارات مالی و جانی فراوانی را به‌دنبال دارد. نقشه‌های پهنه‌بندی سیلاب،حاوی اطلاعات پایه و مهم در مطالعات طرح‌های عمرانی  دنیا می‌باشند و قبل از هر‌گونه سرمایه‌گذاری و یا اجرای طرح‌های توسعه، بررسی آن در دستور کار سازمان‌های ذی‌ربط قرار دارد. رودخانه طالقان طی سالیان متمادی با بروز سیلاب‌های ...  بیشتر