دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
واکاوی همدید اثر گرمایش جهانی بر روند دمای ترازهای جوّی در ایران

فرامرز خوش اخلاق؛ نعمت احمدی؛ مصطفی کریمی

دوره 28، شماره 109 ، خرداد 1398، ، صفحه 211-222

https://doi.org/10.22131/sepehr.2019.35648

چکیده
  تغییر اقلیم جزء ذاتی همه اقلیم موجود در کره زمین است که به شکل نوسان یک ساله، افت ‌و خیز دهه‌ای تا دگرگونی چند دهه تا سده‌ای می‌باشد. هدف این پژوهش واکاوی اثر تغییر اقلیم و گرمایش جهانی بر روند دمای ترازهای جوّیایران است. از این‌رو داده‌های دما، فشار سطح دریا و ارتفاع ژئوپتانسیل، مرکز پیش‌بینی جوی میان‌مدت اروپا (ECMWF) برای دوره‌ای ...  بیشتر

بررسی اثرات اقلیم و تغییرات اقلیمی بر صنعت توریسم

محمود خسروی

دوره 9، شماره 34 ، مرداد 1379، ، صفحه 56-64

چکیده
  صنعت جهانگردی یکی از مهمترین فعالیت های جهان معاصر به شمار می­ رود. هر ساله در سطح کره زمین 7/1میلیارد جابجایی جهانگردی وجود دارد که هزینه آن نزدیک به 600میلیارد دلار است. درآمد برخی کشورها مانند تونس و باهاما با جهانگردی تأمین می­ شود. متأسفانه سهم کشور ایران از این صنعت کمتر از 200 میلیون دلار است. بهرحال تردیدی نیست که اقلیم علت اصلی ...  بیشتر