دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
ایجاد و توسعه پایگاه داده مکانی حیات وحش (مطالعه موردی: استان خوزستان)

زینب عبیداوی؛ کاظم رنگزن؛ مصطفی کابلی زاده؛ روح اله میرزایی

دوره 25، شماره 99 ، آذر 1395، ، صفحه 19-27

https://doi.org/10.22131/sepehr.2016.23193

چکیده
  مدیریت پایدار حیات وحش و زیستگاه‌های طبیعی برآیندی از مجموعه بررسی‌ها و مطالعات مکانی، کمی و کیفی مرتبط با جمعیت‌های حیات وحش و زیستگاه‌ها می‌باشد. امری که لزوم توجه به نگهداری صحیح از داده‌های موجود و ساماندهی آنها جهت افزایش عمر مفید این گونه داده‌ها به منظور جلوگیری از تکرار عملیات تهیه و جمع ‌آوری آن‌‌ها و به تبع آن ...  بیشتر