دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
تحلیل و پیش‌بینی روند رشد شهری و تأثیر آن بر کاربری اراضی با استفاده از سنجش‌ازدور و مدل CA-Markov ؛ مطالعه موردی: شهرهای مریوان، بانه و سقز

شادمان درویشی؛ کریم سلیمانی؛ مرتضی شعبانی

دوره 29، شماره 114 ، شهریور 1399، ، صفحه 147-163

https://doi.org/10.22131/sepehr.2020.44599

چکیده
  امروزه رشد مناطق شهری و تأثیر آن بر کاربری اراضی در جهان و بخصوص در کشورهای درحال‌ توسعه به یک مسئله مهم زیست ‌محیطی در علوم محیطی و برنامه‎ ریزی شهری تبدیل ‌شده است. هدف مطالعه حاضر تحلیل و پیش‌بینی رشد شهرهای بانه، مریوان و سقز بر کاربری‌ اراضی در یک دوره‌ی 45 سال (1987 تا 2032) با استفاده از مدل CA-Markov است. در مطالعه حاضر بررسی و مدل‌سازی ...  بیشتر

تبیین جریانات مناطق میان - مرزی و اثرات آن بر توسعه منطقه ای(مطالعه موردی: منطقه میان- مرزی بانه)

خدر فرجی راد؛ علی محمدپور؛ ریباز قربانی نژاد

دوره 22، شماره 86 ، خرداد 1392، ، صفحه 75-86

چکیده
  مناطق مرزی در اغلب کشورها و به ویژه در کشورهای در حال توسعه به علت در حاشیه قرار گرفتن و برخورداری از ساختارهای متفاوت فرهنگی که زمینه را برای شکل‌گیری نگرش خاصی در حاکمان نسبت به آن فراهم می‌کند، به لحاظ سطح توسعه در قیاس با مناطق مرکزی کشور در سطح پایین‌تری قرار دارند. با این حال، گسترش فرایند جهانی شدن در دهه­‌های اخیر که منجر ...  بیشتر