دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
اصل یکنواختی

شبنم محمودی

دوره 22، 85-1 ، خرداد 1392، ، صفحه 110-112

چکیده
  در این مقاله یکی از نظریه‌های مربوط به تحولات پدیده‌های زمین یعنی اصل یکنواختی و تقابل این نظریه با نئوکاتاستروف، کاتا‌ستروف وتکامل به روش اسنادی بیان می‌گردد.  بیشتر

شکل‏ گیرى مدنیت ازنا بر بستر دریاچه ‏اى کهن

مسعود معیری؛ ایراهیم محمودی

دوره 15، شماره 57 ، اردیبهشت 1385، ، صفحه 26-29

چکیده
   شهر ازنا و دشت کنونى که امروزه به صورت زمین هاى زراعى خود نمایى مى‏ کند در روند تکوین حیات خود از گذشته تا به امروز شاهد فراز و نشیب هاى فراوانى بوده و چنین به نظر مى‏ رسد تصویرى که ما امروز از حوزه عملکرد آن در ذهن داشته و شاهد آن هستیم درگذشته به صورتى دیگر بوده است، به سخن دیگر ساختار و عملکرد آن، دستخوش دگرگونى گردیده است. نظر ...  بیشتر