دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
ارتباط انسو با نوسانات الگوهای بارش ماهانه در ایران (مطالعه موردی: شهرکرد)

صادق کریمی خواجه لنگی

دوره 21، شماره 83 ، آبان 1391، ، صفحه 73-76

چکیده
  پدیده انسوترکیبی از دو واژه النینو- نوسان جنوبی و یکی از الگوهای پیوند از دور مهم در نیمکره جنوبی است که بر آب و هوای سراسر کره زمین از طریق تغییر در الگوهای دمایی، بارشی و... تأثیر می‌گذارد. تأثیر این پدیده در فازهای مختلف سرد و گرم آن بر الگوهای دمایی و بارشی نقاط مختلف کره زمین و از جمله ایران توسط پژوهشگران مختلف بررسی شده و تفاوت ...  بیشتر

کاربرد داده‏ هاى LIDAR در تعیین توپوگرافى سطح و بستر آب و ارائه روشى جهت حذف نویز از آن

حمید عنایتی؛ شیما توری

دوره 19، شماره 74 ، مرداد 1389، ، صفحه 75-80

چکیده
  استفاده از لیزر اسکنرهاى هوایى جهت تعیین توپوگرافى بستر آب، چندى است که در دنیا مطرح شده و جنبه‏ ى کاربردى به خود گرفته است. عمق‏ یابى با لیزر اسکنرها روشى است دقیق‏ تر، مقرون به صرفه‏ تر و سریع ‏تر از سایر روش‏ هاى عمق یابى، که مبناى آن اندازه‏ گیرى دقیق زمان رفت و برگشت دو نور ارسالى به سطح و بستر آب مى‏ باشد. از این رو کاربرد ...  بیشتر