دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
اشاره: پیدایی عوارض ناپیدا در تصاویر فراطیفی

مهدی مدیری

دوره 21، شماره 82 ، شهریور 1391، ، صفحه 2-6

چکیده
  تصاویر سنجندهه ای فراطیفی هوایی یا ماهوارهای، اطلاعات بازتابی از سطح زمین را در بیش از صد باند طیفی ثبت می‎کنند. تصاویر فراطیفی برای کاربرد‎های مختلفی مورد استفاده قرار میگیرند و روش‎های گوناگونی برای استخراج اطلاعات از این تصاویر ارائه شده و گسترش یافته است. یکی از مهمترین روشهای استخراج اطلاعات از تصاویر فراطیفی، تشخیص عوارض ...  بیشتر