دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
پژوهشی در زمینه ی ژئومورفولوژی صحرایی دامنه ی شمال شرقی کوه کرکس

سمیه خسروی

دوره 21، شماره 82 ، شهریور 1391، ، صفحه 79-84

چکیده
  دامنة شمال شرقی کرکس به عنوان بخشی از تودة کوهستانی کرکس به شمار می‌رود که در جنوب غرب شهرستان نطنز واقع شده و درجهت شمال غربی- جنوب شرقی امتداد یافته است. این منطقه  در محدودة  جغرافیایی´30   ˚51 تا ´4     ˚52 طول شرقی و´26  ˚33 تا ´48   ˚33  عرض شمالی واقع شده است. ارتفاع زمین در پست‌ترین نقاط آن حدود ...  بیشتر

بررسى پدیده تسونامى و احتمال رخداد آن در ایران

زهرا حجازی زاده؛ محمدحسین ناصرزاده

دوره 17، شماره 66 ، مرداد 1387، ، صفحه 14-18

چکیده
  تسونامى یک پدیده طبیعى است که نمى‏ توان از وقوع آن جلوگیرى نمود و به عنوان یکى از مهم ترین بلایاى اقیانوسى در جهان مطرح مى‏ باشد. دراین مجموعه ضمن ارائه تعریفى از آن، انواع و علل رخداد آن را مطرح نموده و با توجه به توزیع جغرافیایى‏ اش در اقیانوس‏ها و مکان‏هاى تحت تاثیر سابداکشن سعى شده مکان‏هاى خاص معرفى شوند و با توجه به نتایج ...  بیشتر

شکل‏ گیرى مدنیت ازنا بر بستر دریاچه ‏اى کهن

مسعود معیری؛ ایراهیم محمودی

دوره 15، شماره 57 ، اردیبهشت 1385، ، صفحه 26-29

چکیده
   شهر ازنا و دشت کنونى که امروزه به صورت زمین هاى زراعى خود نمایى مى‏ کند در روند تکوین حیات خود از گذشته تا به امروز شاهد فراز و نشیب هاى فراوانى بوده و چنین به نظر مى‏ رسد تصویرى که ما امروز از حوزه عملکرد آن در ذهن داشته و شاهد آن هستیم درگذشته به صورتى دیگر بوده است، به سخن دیگر ساختار و عملکرد آن، دستخوش دگرگونى گردیده است. نظر ...  بیشتر