دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
اَبَرگازهای گلخانه ای پنتافلورید سولفورو تری فلوئور و متیل؛ یک اَبَر گاز گلخانه ای

اسماعیل نصرآبادی

دوره 21، شماره 81 ، اردیبهشت 1391، ، صفحه 30-34

چکیده
  CF3SF5 گازی گلخانه‌­ای با توان گرم‌کنندگی 18000 برابر دی اکسیدکربن بیشترین توان عملکرد گلخانه­‌ای را دارد. این گاز به نور کافت(2)، واکنش با یون­‌های عمومی و صنعتی اتمسفر مقاوم است اما تحت شرایطی، واکنش آن با یون‌های مثبت یونسفر و با هردوی پیوند الکترونی و پروتونی مشاهده شده است. دوره زندگی آن بین 800 تا 1000 سال (گاهی تا 3200 سال) تخمین ...  بیشتر